Chongqing Machinery Co., Ltd., No. 2 Aokang Ave., Bishan County, Chongqing, PRC